Pair Japanese late Meiji period Hokkai or Kimono boxes.  Black lacquer with gilt copper mounts.  17" h.   Purchased from Gracie, NY

Pair Japanese late Meiji period boxes